Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на ППМГ

ppmg novadres

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

към отчет за касово изпълнение на бюджета

на ППМГ „Акад.Никола Обрешков” – гр.Разград

            Стойностни показатели

По прихода

За периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. в ППМГ ”Акад.Н.Обрешков” – гр.Разград по бюджетна сметка са получени приходи общо в размер на 1465467,08 лв., от които 21807,46 лв. са преходен остатък от 2019 г., в т.ч.:

-         Субсидия § 61-09общо:                                                             1443117,56 лева

в т.ч:

  • 1733083,82лева

в т.ч.

*за възстановяване транспортни разходи учители                140,00 лв.

*Спорт за всички                                                           1689,00 лв.

*безплатни учебници                                                    6 183,00 лв

*Стипендии даровити деца                                             1 485,00лв.

*Стипендии                                                                 12 837.00 лв.

*Диеренцирано ДТВ директор                                      2 003.00 лв.

*за СТЕМ среда                                                            270 000,00 лв

*Ковид 19                                                                   11 258.00 лв.

*ИКТ                                                                          1 260.00 лв.

*Закупуване на РС                                                       10 340.00 лв.

*нецелева субсидия-дейност"НУ без ПГ-ДД"                   1397 068,00 лв.

  • Преходен остатък от 2019 г. § 95-01 21 807,46 лева,

в т.ч.

*занимания по интереси                                                      2887,69 лв.

* НП „Осиг.на съвр.обр.среда“                                               1 785,00 лв.

*Стипендии                                                                        3 862,00 лв.

*НП Ученически олимпиади и състезания                                4 000,00 лв.

*субсидия за възстановяване транспортни р-ди учители             515,45 лв.

*нецелева субсидия-дейност"НУ без ПГ-ДД"                             8757,32 лв.

  • Възстановен в Община Разград остатък от 2020 г. - 311 773,72 лева,

в т.ч.

*занимания по интереси                                                      4670,87 лв.

*за СТЕМ среда                                                                  270 000,00 лв

*Ковид 19                                                                           6 013.05 лв.

*Закупуване на РС                                                             10 340.00 лв.

*НП Ученически олимпиади и състезания                                7 500,00 лв.

*Трансфер АСП                                                                  122,00 лв.

*субсидия за възстановяване транспортни р-ди учители           139,07 лв.

*нецелева субсидия-дейност"НУ без ПГ-ДД"                             11 375,33 лв.

-         § 27-11 – „Приходи от административни такси”                                        0,00 лв.

-         § 37-02 Внесен данък върху приходите                                                  - 141.88 лв.

-         § 24-04 - Нетни приходи от продажба на услуги /Наредба №14/   192,00 лв.

-         § 61-01 Трансфери от МОН                                                                      20 564,00 лв.

За нац.олимпиади                       10814 лв.

По НП „ученически олимпиади“      9750 лв.

-         § 61-01 Трансфери от АСП                                                                                      122,00 лв.

-         § 45-01 – „Текущи помощи и дарения от страната”                                   0,00 лв.

-         § 45-03 – „Капиталови помощи и дарения от страната”                           0,00 лв.                 

-         Проект ОП НОИР                                                                                1613,40 лв.

§ 88-03 Получен трансфер по проект                                             3 557,40 лв.

§ 88-03 Разходи по проект                                                - 1 944,00 лв.

§ 76-00 Предоставен временен безлихвен заем                      -1302,50 лв.

§ 76-00 Възстановен временен безлихвен заем                        1302,50 лв.

По разхода

Към 31.12.2020 г. са изразходвани 1465 467,08 лв. , в т.ч.:

По параграф 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала - са изплатени трудови възнаграждения на персонала за м.Декември 2019г. до м.Ноември 2020г. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца за който се начислява работната заплата и е положен труда.

По параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

По §02-02 „за персонал по извънтрудови правоотношения”- са извършени разходи за възнаграждения по гражд.договори в размер на 6685лв. за дейности по НП "Ученически олимпиади и състезания" и провеждане на национални олимпиади.

По параграф 02-05 Изплатени суми за СБКО - са изплатени средства за СБКО и представително облекло в размер на 31123 лв.

По параграф 02-08 „Обезщет.с хар.на възнагр.” – е направен разход за изплащане на обезщетения по чл.224 и чл.222 от КТ

По параграф 02-09 „Други плащания” – са изплатени, болнични за първите три работни дни - от работодателя.

По параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски - са внесени полагащите се осигурителни вноски върху начислените и изплатени трудови възнаграждения за периода м.Декември 2019г. до м.Ноември 2020г. включително.

По параграф 10-00 Издръжка - усвоени са 98 500 лв.

По параграф 10-13 Постелочен инвентар и облекло - е направен разход за работно облекло на непедагогическия персонал.

По параграф 10-14 Учебни и научноизследователски разходи - е отчетен разход за закупуване на учебници, карти, за лабораторни материали по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" и други учебни материали. По този параграф са изразходвани 10405 лева

По параграф 10-15 Материали - Изразходваните по този параграф средства са за закупуване на канцеларски материали, почистващи материали и препарати, дезинфекционни препарати за поддръжка на нормални хигиенни условия в сградата на училището, награди, компютърни консумативи, бели дъски, пожарогасители, маси, столове, лични предпазни средства и средства за дезинфекция във връзка с ограничаване на разпространението на пандемията от Covid-19 и други материали. По този параграф са изразходвани 19320 лева, в т.ч. разходи във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на пандемията от Covid-19  - 5245лв.

По параграф 10-16 Вода, горива, енергия - По този параграф са отчетени средства за вода, газ и ел.енергия в размер на 29660 лв. Разходът по параграф §1016 е 20% от усвоените средства за издръжка.

По параграф 10-20 Външни услуги - По този параграф са отчетени разходи в размер на 18907 лева за абонамент, разходи за пощенски услуги, интернет и кабелна телевизия, поддръжка на компютри и програмни продукти/ФСД, ТРЗ/, квалификационни курсове на персонала, подмяна подова настилка, за възстановяване транспортни разходи на педагогическия персонал, счетоводно обслужване, ЗБУТ и други.

По параграф 10-30 Текущ ремонт - са отчетени разходи в размер на 15011 лв. за ремонт на покрив.

По параграф 10-51 Командировки в страната - Направените разходи за командировки в размер на 1210 лева. в т.ч. за участие в олимпиади и състезания, съвещания и квалификация на персонала и други.

По параграф 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина - Направени са разходи за командировки в размер на 279 лева. за участие на директора на конференция в чужбина.

параграф 40-00 Стипендии - Изплатени са стипендии в размер на 62955 лева., в т.ч. 1485 лв. стипендии на даровити деца.

По параграф 42-19 Други текущи транкфери за домакинства - Изплатени са разходи за храна на ученици при участие в национални състезания в размер на 420 лева.

По параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи -

в §§52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ е отчетен разходът за закупуване на Мобилна стойка за мултимедиен 65" интерактивен touch дисплейв размер на 690 лева.

Счетоводител:...........................                                                 Директор:…………………….         

/Ст.Стефанов/                                                                            /М.Василев/

Покана за дарения

Актуално

Великденско математическо състезание

На 22.04.2023 год. в ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – гр. Разград [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Вечер на талантите от Математиката се проведе предваканционно в Галерията

15 гении от Математическата гимназия участваха в пролетното [ ... ]

В медиитеОще...
(СНИМКИ) 15-та Вечер на талантите

Снимки на Мая Христова, Доротея Дечева, Мерт Нухредин, Боряна [ ... ]

НовиниОще...
Протокол от Пролетно математическо състезание

Протокол за резултатите от Пролетно математическо състезание  [ ... ]

КласиранияОще...
Оказва се, че да учиш език е чиста математика

Теодора Тодорова от 10.б отива на национална олимпиада по [ ... ]

НовиниОще...
Протокол „Европейско кенгуру“

Протокол с резултати на учениците от Национално математическо [ ... ]

КласиранияОще...
Загадки, задачи и поканИ за бал!

Ученици от 12 „б“ клас от ППМГ поканиха класния си ръководител [ ... ]

НовиниОще...
Отборът на ППМГ - победител в областните Ученически игри по шахмат!

Автори: Дефне Белгинова 9в клас и Мартин Катев, преподавател [ ... ]

СпортОще...
Отново ТУРНИР „ОБРЕШКОВ“ след пауза през пандемията

„Обичайните заподозрени“ заеха първите места в състезанието [ ... ]

НовиниОще...
Световнопризнат скулптор създаде барелефа в Математическата гимназия

 

Рафаил Георгиев е роден през 1986 г. в гр. Разград, България. [ ... ]

НовиниОще...
Барелеф на академик Обрешков и футбол между роботи на патронния празник

На 51-ия патронен празник на ППМГ бе открит барелеф на академик [ ... ]

НовиниОще...
Още новини